วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

ประเทศออสเตรีย


ประเทศออสเตรีย


ประเทศออสเตรีย

ประเทศออสเตรีย หรือ สาธารณรัฐออสเตรีย (Republic of Austria) (ภาษาเยอรมัน: Österreich, ภาษาโครเอเชีย: Austrija, ภาษาฮังการี: Ausztria, ภาษาสโลวีเนีย: Avstrija) เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในยุโรปกลาง มีอาณาเขตทางเหนือจรดประเทศเยอรมนีและสาธารณรัฐเช็ก ทางตะวันออกจรดสโลวาเกียและฮังการี ทางใต้จรดสโลวีเนียและอิตาลี และทางตะวันตกจรดสวิตเซอร์แลนด์และลิกเตนสไตน์ มีการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนภายใต้หลักการของรัฐสภา

ข้อมูลทั่วไป

เนื้อที่ : 83,858 ตารางกิโลเมตร
ออสเตรียตั้งอยู่ทางตอนใต้ของยุโรปกลาง มีพรมแดนติดกับประเทศเยอรมนี สาธารณรัฐเชก สโลวาเกีย ฮังการี สโลวีเนีย อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ และลิกเทนสไตน์
ภูมิทัศน์ของออสเตรียคือสถาปัตยกรรมที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างงดงาม ประกอบด้วย เขตเทือกเขาสูงตอนกลาง เนินเขาและที่ราบ ภูมิภาคอัลไพน์ ( อีสเทิร์นแอลป์ , ไฮเทาแอร์น , คาร์นิคันแอลป์ , เทือกเขาเซาเทิร์นคาราวัง และบางส่วนของเซาเทิร์นแอลป์ ) ทอดตัวจากทิศตะวันตกลงไปทางใต้จนถึงแอ่งเวียนนา ครอบคลุมพื้นที่เกือบ 2 ใน 3 ของประเทศ ภาคตะวันตกภูมิประเทศเป็นเขาสูง ส่วนภาคตะวันออกเป็นเนินเขาและที่ราบจรดทุ่งแพนโนเนียนทางตอนเหนือของมณฑลบู ร์เก็นลันด์ ภูเขาที่สูงที่สุดคือ กรอสกล็อกแนร์ (3,797 เมตร) แม่น้ำสายหลักได้แก่ ดานูบไหลผ่านออสเตรียเป็นระยะทางยาวประมาณ 350 กิโลเมตร
เมืองหลวง: เวียนนา Vienna (Wien)
ภาษา/ประชากร: จากการสำรวจในปี 2549 ประเทศออสเตรียมีประชากรโดยประมาณ 8,260,000 คน อายุขัยเฉลี่ยของประชากรหญิงสูงกว่าประชากรชาย ประชากรหญิงออสเตรียมีอายุเฉลี่ย 82.1 ปี ส่วนประชากรชายออสเตรีย 76.4 ปี ในประเทศออสเตรียส่วนใหญ่ประชากรจะเป็นผู้สูงอายุ และเนื่องจากค่าครองชีพในประเทศออสเตรียอยู่ในอัตราสูงมาก จึงมีผลในการส่งผลให้อัตราการเกิดใหม่ของประชากรลดลงเป็นอย่างมาก ซึ่งอัตราการเกิดใหม่ของประชากรอยู่ที่ 0.45% ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่ต่ำมาก 74.1% ของจำนวนประชากรนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 4.6% ของจำนวนประชากรนับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์, ประชากรจำนวนประมาณ 180,000 คน นับถือนิกายคริสต์นิกายออโธด็อกส์, ประชากรจำนวนประมาณ 8,140 คนนับถือนิกายยิว, ประชากรจำนวนระหว่าง 15,000-338,998 คนนับถือศาสนาอิสลาม (ประเทศเริ่มมีศาสนาอิสลามมาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช 1912) , ประชากรจำนวนมากกว่า 10,000 คนนับถือศาสนาพุทธ และประชากรจำนวน 20,000 คนเลือกที่จะไม่นับถือศาสนาใด ยึดหลักความเป็นกลาง (จากผลสำรวจในปีพุทธศักราช 2544 หรือปีคริสต์ศักราช 2001)
ภูมิอากาศ: ออสเตรียตั้งอยู่ในเขตอบอุ่น ภูมิอากาศแบบยุโรปตอนกลางที่ได้รับอิทธิพลจากภูมิอากาศแบบแอตแลนติก ฤดูกาลทั้ง 4 ฤดู ( ฤดูใบไม้ผลิ , ร้อน , ใบไม้ร่วง และฤดูหนาว ) มีอุณหภูมิและลักษณะอากาศเฉพาะแตกต่างกัน